ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากำลังฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

           ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องด้านอัตรากำลังเพื่อบรรจุวาระการประชุมดังกล่าว ให้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลัง และส่งหนังสือพร้อมข้อมูล/เอกสารประกอบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน www.plan.msu.ac.th/

ว 2130 หนังสือแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

⇒⇒⇒ ติดต่อ/สอบถาม โทร. 1235 ⇐⇐⇐