การเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ : โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย Reinverting University System) ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ได้อนุมัติกรอบงบประมาณ ภายใต้มาตรา 45(3) พรบ. อุดมศึกษา งบการพัฒนาความเป็นเลิศ  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Techonology and Innovation) วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,250 ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้ส่งโครงการไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา  เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

 

ทั้งนี้กรุงณาส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรวบรวมส่งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  /// e-mail [email protected]  ///

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มสรุปโครงการ

2.แบบฟอร์มเสนอโครงการ/รายการงบประมาณภายใต้คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 โครงการ สามารถระบุกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้อง ได้มากกว่า 1 กิจกรรม)

เอกสารเพิ่มเติม

1.รายละเอียดประกอบคำของบประมาณ

2.หลักการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย(Reinventing University System)