แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2564

สรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 9 เดือน)