นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           #  ขอให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นอย่างช้า  #

* กรณี อัตรากำลังทุกประเภท ให้ตั้งกรอบอัตราตามจำนวนอัตรากำลังที่มีคนครอง หรืออัตรา/ตำแหน่งที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการสรรหาคัดเลือกเท่านั้น กรณี อัตราว่างไม่มีคนครองและไม่อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาคัดเลือกให้ยุบเลิกอัตรา *

          ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงานที่ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณา

ไฟล์แนบ

1)  หนังสือประสานงาน (ว 1066)

2)  นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3)  F-004 แบบฟอร์มสรุปการเสนอขออนุมัติอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

4)  F-005-1 แบบแสดงภาระงานสอนประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

5)  F-005-2 แบบแสดงภาระงานสอนประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายวิชาการ) (สอนระดับต่ำกว่าปริญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

6)  F-006 แบบฟอร์มการคิดภาระงานประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ (สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25…

7)  F-007-1 แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. (แบบที่  1  กรณีภารกิจวิชาการ และ/หรือบริหาร)

8)  F-007-2 แบบเสนอขออนุมัติจ้างพนักงานที่จ้างตามภารกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. (แบบที่ 2 กรณีเป็นการจ้างเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัย)

9)  F-009-1 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับรอบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. ประเภท  พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  (แบบที่  1  กรณีภารกิจวิชาการ  และ/หรือบริหาร)

10) F-009-2 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับรอบการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25.. ประเภท  พนักงานที่จ้างตามภารกิจ (แบบที่ 2 กรณีเป็นการจ้างเฉพาะกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายและนโยบายมหาวิทยาลัย)

สอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ นายไกรษร อุทัยแสง (คุณกล้วย)
โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารในวันและเวลาราชการ  5 ช่องทาง ดังนี้

1) โทรศัพท์ เบอร์ 0-4375-4240 เบอร์ภายใน 1235
2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : kraisorn.u@msu.ac.th
3) Messenger Facebook : www.facebook.com/Bnn18
4) โทรศัพท์มือถือ เบอร์ 089-488-9408
5) Line Group : “กลุ่ม-อัตรากำลัง-มมส”