รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๙ วรรค ๒ ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ผลการดำเนินงานจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ รูปแบบการรายงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ความละเอียดทราบแล้วนั้น

               เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อมนำส่งไฟล์รายงานทาง E-mail : [email protected] พร้อมจัดส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อสรุปเป็นรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายการโครงการ/กิจกรรมและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองแผนงาน หัวข้อ “แบบติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตติยา สัจจภิรมย์ โทร ๑๒๓๑

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

  1. แบบฟอร์มรายงานโครงการฯ

  2. แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ