เอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

                 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๖๐๓,๒๖๔,๗๐๐ บาท โดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖  กองแผนงาน จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยคณะ/หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เล่มเอกสารงบประมาณรายจ่ายเพื่อประกอบการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

บันทึกนำส่ง

เล่มภาพรวม

คณะ

 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 2. คณะศึกษาศาสตร์

 3. คณะการบัญชีและการจัดการ

 4. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 5. คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

 6. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 8. คณะนิติศาสตร์

 9. คณะพยาบาลศาสตร์

 10. คณะเภสัชศาสตร์

 11. คณะสาธารณสุขศาสตร์

 12. คณะแพทยศาสตร์

 13. คณะสัตวแพทยศาสตร์

 14. คณะวิทยาศาสตร์

 15. คณะเทคโนโลยี

 16. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 18. คณะวิทยาการสารสนเทศ

 19. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 20. หลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ

โรงเรียน

 1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

หน่วยงานส่วนกลาง

 1. บัณฑิตวิทยาลัย

 2. สำนักศึกษาทั่วไป

 3. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

 4. สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช

 5. สำนักคอมพิวเตอร์

 6. สำนักวิทยบริการ

 7. กองกลาง

 8. กองกิจการนิสิต

 9. กองบริการการศึกษา

 10. กองการเจ้าหน้าที่

 11. กองคลังและพัสดุ

 12. กองทะเบียนและประมวลผล

 13. กองอาคารสถานที่

 14. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

 15. กองประชาสัมพันธ์

 16. สำนักตรวจสอบภายใน

 17. ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา

 18. กองแผนงาน