แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง รอบ 9 เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงานและสถานะการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1-1 : ความเสี่ยง : หลักสูตรที่ต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1-2. : ความเสี่ยง : หลักสูตรที่ต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : สัดส่วนของนักวิจัยต่อผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติมีจำนวนน้อย

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3-1 : ความเสี่ยง : การสร้างบริการวิชาการที่ยั่งยืนทั้งภาคสังคม

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-1 : ความเสี่ยง : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-2 : ความเสี่ยง : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-3 : ความเสี่ยง : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5 : ความเสี่ยง : การขับเคลื่อนให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่เป็น Smart and Innovative University