เอกสารแนบตัวชี้วัด ITA ปี 2564 กองแผนงาน

เอกสารแนบตัวชี้วัด ITA ปี 2564 กองแผนงาน

               ITA-O11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน บริหาร

               ITA-O11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผน 6 เดือน สภา

               ITA-O12 ไฟล์รวมเล่มประเมินผลแผนพัฒนา แผนรายปี 63

               ITA-O18 เล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2563

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2563

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564

               ITA-O19 มติวาระเพือพิจารณาผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2564

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 1

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3

               ITA-O19 รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 4

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2562

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2562

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2562

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2563

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2563

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2563

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2563

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2563

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2563

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2563

               ITA-O20 รายงานผลการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2563

               ITA-O20 วาระประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ข้อเสนอแนะ

               ITA-O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564

               ITA-O36 1.1 คำสั่งกก.ป้องกันการทุจริต มมส

               ITA-O36 2.1.1 วาระการประชุมกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริต

               ITA-O36 2.1.2 คู่มือความเสี่ยง ปปท

               ITA-O36 2.2.1 แบบประเมินการทุจริต ระดับสถาบัน 2564

               ITA-O36 2.2.2 แบบประเมินการทุจริต 2564 คณะ

               ITA-O36 2.2.3 บันทึกส่งแบบประเมินทุจริต

               ITA-O36 2.2.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 มมส

               ITA-O36 3.1.1 เกณฑ์การประเมินโอกาส ผลกระทบ

               ITA-O36 3.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 มมส

               ITA-O36 3.1.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 มมส

               ITA-O37 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564

               ITA-O37 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 หน้า 5-8

               ITA-O37 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 หน้า 9-10

               ITA-O37 ว751 บันทึกแจ้งเวียนเจตจำนง

               ITA-O37 วาระเพื่อทราบเจตจำนง-โปร่งใส 2564 ส่งงานการประชุม

               ITA-O37 ว423 เผยแพร่นโยบายคุณธรรม 2564

               ITA-O37 บันทึกแจ้งเวียนแนวทางจัดการกล่าวโทษร้องทุกข์

               ITA-O37 บันทึกติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

               ITA-O37 บทสรุปผู้บริหารรายงานผลแผนป้องกันฯ 6 เดือน

               ITA-O39 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564

               ITA-O39 ไฟล์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

               ITA-O39 บันทึกแจ้งเวียนแผนป้องกันทุจริต

              ITA-O40 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564

              ITA-O40 ไฟล์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

              ITA-O40 ว456 บันทึกติดตามรายงานแผนป้องกันทุจริต 6 เดือน

              ITA-O40 บันทึกรายงานผลดำเนินงานตามแผนฯ 2564 รอบ 6 เดือน

              ITA-O41 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2564

              ITA-O41 ไฟล์แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2563

              ITA-O41 รายงานผล-แผนป้องกันการทุจริต ปี 2563