รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1-1

ประเด็นความเสี่ยงที่ 1-2

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3-1

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3-2

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-1

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-2

ประเด็นความเสี่ยงที่ 4-3

ประเด็นความเสี่ยงที่ 5