รายงานการประเมิน ITA 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

              ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

เอกสารหลักฐาน

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

เอกสารหมายเลข o4-1 แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 – 2569)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน

           การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

เอกสารหลักฐาน

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

เอกสารหมายเลข o10-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

o11

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

เอกสารหมายเลข o11-1 หนังสือกองแผนงานที่ อว 0605.1(4)/ว 806  ลงวันที่  7 เมษายน  2565  เรื่อง  แจ้งเวียนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และคำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เอกสารหมายเลข o11-2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 -2569)  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

เอกสารหมายเลข o11-3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 -2569)  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

เอกสารหมายเลข o12-1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา

 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ

              แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ

ข้อมูล

เอกสารหลักฐาน

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เอกสารหมายเลข o18-1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารหมายเลข o19-1

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

เอกสารหมายเลข o20-1

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

              การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

เอกสารหลักฐาน

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เอกสารหมายเลข o36-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข o36-2

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารหมายเลข o36-3 หน้า 3-4

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  2/2565 วันที่ 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2564

เอกสารหมายเลข o36-4 หน้า 5-18

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารหมายเลข o37-1 หน้า 5-16

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

เอกสารหลักฐาน

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เอกสารหมายเลข o39-1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารหมายเลข o39-2

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารหมายเลข o39-3

หนังสือเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารหมายเลข o39-4

หนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

เอกสารหมายเลข o40-1

หนังสือกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

เอกสารหมายเลข o40-2

หนังสือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

เอกสารหมายเลข o41-1

แผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข o41-2

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

เอกสารหมายเลข o41-3 หน้า 6

รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  1/2565 วันที่ 15 ตุลาคม  2564